Salgs- og leveringsbetingelser B2B

1) Ikrafttræden
1.1) Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle handler, hvor IdHAIR Company A/S (IC) er leverandør/underleverandør.
1.2) Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende indtil andet meddeles af IC.

2) Tilbud
2.1) Alle mundtlige og skriftlige tilbud fra IC afgives med forbehold for fejl, mangler og andre uoverensstemmelser, herunder fejlskrift. Tilbud er bindende for IC i 30 dage fra IC’s datering af tilbuddet, medmindre andet udtrykkeligt fremgå af til-buddet.

3) Levering
3.1) Levering anses for sket, og risikoen for varens hændelige undergang eller beskadigelse overgået til Forhandleren, når varen er aflæsset på leveringsadressen.
3.2) Levering sker frit anvendelsessted, DDU INCO-Terms 2000.
3.3) For leverancer med en nettoordreværdi på under KR 900, pålægger IC et ekspeditionsgebyr.
3.4) IC leverer aldrig til Forhandlerens kunder, medmindre dette er aftalt med IC og fremgår af ordrebekræftelsen.

4) Forsinket levering
4.1) Såfremt levering ikke er sket senest 4 uger efter det leveringstidspunkt, der fremgår af IC’s ordrebekræftelse, og levering herefter fortsat ikke finder sted efter Forhandlerens påkrav med et varsel på mindst 5 dage, er Forhandleren berettiget til at annullere leverancen. Dette gælder dog ikke, hvis leveringstidspunktet af IC er angivet med forbehold, hvis varen er specialfremstillet til Forhandleren, eller hvis den manglende levering skyldes force majeure, jf. pkt. 11.
4.2) Udover annullation har Forhandleren ved forsinket levering ikke andre misligholdelsesbeføjelser. Om erstatningsansvar i forbindelse med reklamationer over forsinkelse henvises til pkt. 12.

5) Pris og betalingsbetingelser
5.1) Købesummen erlægges i den valuta der fremgår af ordrebekræftelsen.
5.2) Betalingsbetingelserne er 8 dage netto kontant, dvs. at betaling skal være IC i hænde senest 8 dage efter faktura dato, gives 2% kontantrabat og ellers 30 dage netto kontant, dvs. at betaling skal være IC i hænde senest 30 dage efter fakturadato.
5.3) I tilfælde af betaling efter sidste frist beregnes der renter på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.
5.4) Efterkrav eller forudbetaling er obligatorisk for Forhandleren med en saldo, som har været forfalden i mere end 30 dage, uanset størrelsen af den forfaldne saldo. Efter 2. rykker 1. inkassobrev bliver varer kun leveret mod efterkrav eller forudbetaling. Efterkrav eller forudbetaling er ligeledes obligatorisk i tilfælde af manglende kreditgodkendelse.
5.5) Forhandleren kan ikke foretaget modregning med eventuelle krav, som Forhandleren har mod IC, og betaling kan ikke nægtes med henvisning til, at varen er mangelsbehæftet, medmindre IC har anerkendt mangelsindsigelsen.
5.6) I tilfælde af ny kunde sker betalingen altid pr. efterkrav eller forudbetaling ved første ordre.
5.7) Sker betaling med betalingskort via webshoppen trækkes pengene når varen afsendes.
5.8 ) Hvis andet ikke er nævnt er fragtprisen 49 kr. ex. moms ved køb under 900 kr. ex. moms. Ved køb over 900 kr. ex. moms, er fragten gratis.

6) Ejendomsforbehold
6.1) IC forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til IC eller til den, IC har tiltransporteret sin ret til købesummen.

7) Varemærker m.v.
7.1) Forhandleren er ikke berettiget til at fjerne eller ændre IC’s varemærker, som disse er påført varen eller emballagen.

8) Mangler og reklamation
8.1) Reklamation over fejl eller mangler ved varen skal ske inden 8 dage fra leveringen. Reklamation fremsat efter udløbet af denne frist har ingen retsvirkning, medmindre fejlen eller manglen ikke kunne konstateres ved en forsvarlig undersøgelse af varen umiddelbart efter levering. I sidstnævnte tilfælde skal reklamation ske inden 8 dage efter at fejlen eller manglen er eller burde være konstateret. I intet tilfælde kan fejl eller mangler dog påberåbes mere end 1 år efter leveringen (absolut reklamationsfrist).
8.2) Ved køb af sakse skal reklamationen ske inden 3 dage.
8.3) Reklamation over transportskader eller andre fejl og mangler, som er synlige inden varens udpakning skal fremsættes skriftligt af Forhandleren overfor fragtmanden ved varens modtagelse og noteres på fragtbrevet. I modsat fald kan skaden ikke påberåbes overfor IC.
8.4) Ved rettidig reklamation over fejl og mangler er Forhandleren berettiget til at forlange omlevering eller udbedring af varen. IC vurderer, hvorvidt fejlen og/eller manglen kan udbedres eller hvorvidt omlevering er nødvendig eller hensigtsmæssig. Forhandleren kan ikke kræve forholdsmæssigt afslag. Forhandleren kan ikke ophæve aftalen, medmindre IC meddeler, at IC ikke kan påtage sig omlevering eller reparation inden 4 uger fra reklamationens anerkendelse.
8.5) Om erstatningsansvar i forbindelse med reklamationer over mangler henvises til pkt. 10.
8.6) Varer, som returneres på grund af fejl og/eller mangler, modtages kun af IC efter forudgående aftale om tidspunktet for og omstændighederne ved returneringen, og kun såfremt varerne returneres med en af IC anvist fragtmand.

9) Force majeure
9.1) Forhandleren kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor IC, såfremt en leveringsforsinkelse skyldes en begivenhed som IC ikke er herre over, når den pågældende begivenhed forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, så som brand, krig, mobilisering, arbejdskonflikter, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, og uroligheder, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører. Såfremt IC vil påberåbe sig ansvarsfrihed på grund af force majeure, skal IC meddele Forhandleren dette inden rimelig tid.

10) Ansvarsbegrænsning
10.1) For så vidt andet ikke følger af ufravigelige lovbestemmelser, påtager IC sig intet ansvar for skade på ting, herunder varen selv, eller personer (“produktansvar”), medmindre det godtgøres, at sådan skade er forårsaget af fejl fra IC’s side. Såfremt de medsendte vejledninger, herunder brugsvejledninger vedrørende montage, belastning, benyttelse m.v. ikke er fulgt, og dette er årsag til skaden, hæfter IC ikke.
10.2) Ved ting- og/eller personskade forårsaget af defekter ved varen, jf. ovenstående pkt. 10.1, skal IC gives mulighed for at besigtigelse hændelsesstedet og eventuelle tingskader.
10.3) IC påtager sig intet erstatningsansvar for tab forårsaget ved forsinkelse, mangler eller anden misligholdelse, medmindre tabet er forårsaget ved grov uagtsomhed fra IC’s side.
10.4) IC påtager sig intet ansvar for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, herunder avancestab, driftstab, tab af goodwill, udgifter til fortløbende omkostninger og andre økonomiske konsekvenstab.

11) Lovvalg og værneting
11.1) Enhver tvist mellem IC og Forhandleren skal afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som første instans.
11.2) Den internationale købelov (CISG) finder ikke anvendelse.